Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
Jaunimo reikalų taryba

PAKEISTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-289

PAKEISTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-326

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-155

Emilija Zavadzkytė, Plungės „Saulės‘ gimnazijos mokinė (Tarybos pirmininkė)

mob. +370 622 15990

el. p. e.zavadzkyte@gmail.com

Petras Beinoras, Savivaldybės tarybos narys

mob. +370 615 67521
el. p. Petras@beinoras.eu

Mantas Česnauskas, Savivaldybės mero patarėjas

mob. +370 699 19125
el. p. mantas.cesnauskas@plunge.lt

Oresta Gerulskienė, Plungės rajono savivaldybės gydytoja

mob. +370 640 53639
el. p. savgydytojas@punge.lt

Mindaugas Jurčius, Savivaldybės mero pavaduotojas

mob.+370 650 22343
el. p. mindaugas.jurcius@plunge.lt

Laimonas Petreikis, NVO „Krantas“ deleguotas atstovas

mob. 8 680 70 980
el.p. laimonasp50@gmail.com

Gintarė Petreikytė, Lietuvos moksleivių sąjungos deleguota atstovė

mob. +370 623 96086
el. p. gintarep50@gmail.com

Ernestas Pocius, Plungės technologijų ir verslo mokyklos Mokinių tarybos narys

Mob. +370 625 14572
el. p. ernestas.apsvietimas@gmail.com

Agnė Stankūnienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

mob. +370 676 13175
el. p. agne.stankuniene@plunge.lt

Modestas Šaltupis, Vilniaus universiteto verslo mokyklos studentas, NVO „Krantas“ deleguotas narys

mob. +370 611 44433

el. p. msaltupis@gmail.com

Jurga Venckuvienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė

mob. +370 645 96562
el. p. jurga.venckuviene@plunge.lt

Greta Zaburaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos deleguota atstovė

mob. +370 623 11825
el. p. gretazaburaite@gmail.com

___________________


PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-262

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2. Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų taryba) yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

3. Jaunimo reikalų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

4. Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu dviejų metų laikotarpiui.

5. Jaunimo reikalų tarybos nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

II SKYRIUS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

6. Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra šie:

6.1. bendradarbiaujant su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;

6.2. koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;

6.3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

6.4. stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių. organizacijų.

7. Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:

7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;

7.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;

7.3. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

7.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;

7.5. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;

7.6. teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės strateginius planus, dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją;

7.7. ne rečiau kaip kartą per metus iki kovo 1 dienos teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

III SKYRIUS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TEISĖS

8. Jaunimo reikalų taryba turi šias teises:

8.1. gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo reikalų tarybos funkcijoms atlikti;

8.2. kviestis į Jaunimo reikalų tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, specialistus (ekspertus), prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika;

8.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai.

9. Jaunimo reikalų taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų teisės aktuose.

IV SKYRIUS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš dvylikos narių:

10.1. šešis narius deleguoja Savivaldybės institucijos; iš jų tris atstovus deleguoja Savivaldybės administracija, vieną narį - Savivaldybės meras ir du atstovus iš savo narių - Savivaldybės taryba;

10.2. šeši nariai deleguojami Plungės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, įstaigų, švietimo įstaigų mokinių tarybų neformalių jaunimo grupių teikimu.

11. Jaunimo reikalų tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.

12. Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir pavaduotoją slaptu balsavimu išrenka Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmojo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo organizacijų atstovas. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus jaunimo organizacijų atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.

13. Jaunimo reikalų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

13.1. Jaunimo reikalų tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau negu pasibaigia Jaunimo reikalų tarybos kadencija;

13.2. jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

13.3. jei jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva;

13.4. jei be svarbių priežasčių praleidžia tris posėdžius iš eilės.

14. Savivaldybės tarybos sprendimu į Jaunimo reikalų tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo reikalų taryboje teikiamas Savivaldybės tarybai tvirtinti kitas asmuo.

15. Jaunimo reikalų taryba darbą organizuoja, vadovaudamasi Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentu, kurį pasitvirtina posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos darbo forma yra posėdžiai. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas.

16. Jaunimo reikalų tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo reikalų tarybos narių.

17. Jaunimo reikalų tarybos posėdžius techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos specialistas.

18. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

19. Jaunimo reikalų taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo reikalų tarybos pirmininko balsas.

20. Jaunimo reikalų tarybos sprendimai įforminami Jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo reikalų tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms.

21. Jaunimo reikalų tarybos sprendimai yra vieši.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

___________________

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-05 13:50:23
Aktuali informacija
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Kovas
    2018     
 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS