PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2018 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • MOBILIZACIJA


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Politinės organizacijos
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Kapinių sąrašas ir priežiūra
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • Ministerijos
  Žiniasklaida
  Televizija
  Darbo birža


 • Istorija
 • Statistika
 • Turizmas
 • Lankomi objektai
  Muziejai, galerijos
  Ekskursijos, turistiniai maršrutai
  Aktyvus poilsis
  Boulingas
  Dviračių nuoma
  Jodinėjimo paslaugos
  Mėgėjiška žvejyba
  Nardymas
  Pirčių, baseinų pasalaugos
  Sporto klubai
  Valčių, vandens dviračių, baidarių, kanojų, jachtų nuoma
  Apgyvendinimas
  Maitinimo įstaigos
  Renginių kalendorius
  Kita reikalinga ir naudinga informacija turistui
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Greitoji medicinos pagalba
  AB ”Valda”
  UAB ”Plungės šilumos tinklai”
  UAB ”Plungės vandenys”
  Plungės miesto pirtis
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • D. Jarašiūnienė
  L. Jurgutienė
  V. Tumas
 • Nuolatinės komisijos
 • Administracinė komisija
  Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Savivaldybės kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Komisija Laisvės kovoms įamžinti
  Komisija Plungės rajono plėtros strateginiam planui atnaujinti
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Nuolatinė statybos komisija
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Plungės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Privatizavimo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Sporto taryba
  Viešųjų pirkimų komisija
  Visuomeninė administracinių ginčų komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas


 • Ministerijos
 • Žiniasklaida
 • Televizija
 • Darbo birža
 • Naujienos
  Plun­gės kri­zių cen­tro gy­ven­to­jams dai­na­vo... Jaz­zu  Ket­vir­ta­die­nio, gruo­džio 28-osios, va­ka­rą Plun­gės kri­zių cen­tre ap­si­lan­kė ne­ei­li­nė vieš­nia – dai­ni­nin­kė Jus­tė Ar­laus­kai­tė, la­biau ži­no­ma Jaz­zu sce­ni­niu sla­py­var­džiu, kartu su plungiškiu, Pilietinių iniciatyvų centro direktoriumi Girvydu Duobliu. At­li­kė­ja čia ne tik gro­jo ir dainavo, bet ir ben­dra­vo su įstai­gos klien­tais bei dar­buo­to­jais, at­ve­žė do­va­nų, kar­tu val­gė pi­cą. Į šven­ti­nį va­ka­rą taip pat bu­vo at­vy­kęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis.

  Šių me­tų pa­bai­ga Plun­gės kri­zių cen­trui iš­ties bu­vo iš­skir­ti­nė – Jaz­zu vi­zi­tas su­jau­di­no tiek gy­ven­to­jus, tiek dar­buo­to­jus. Kaip sa­kė di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ar­ma­lis, vos su­ži­no­jus apie pla­nuo­ja­mą dai­ni­nin­kės at­vy­ki­mą, te­ko suk­tis la­bai grei­tai – ir pia­ni­ną nu­si­pirk­ti, kad dai­ni­nin­kė tu­rė­tų kuo groti, ir šio mu­zi­kos in­stru­men­to de­rin­to­ją iš­si­kvies­ti, ir šiaip ap­si­tvar­ky­ti. Dar­buo­to­jams su­si­me­tus po ke­lio­li­ka eu­rų, nau­do­tą pia­ni­ną pa­vy­ko ne­bran­giai nu­si­pirk­ti iš vie­nos plun­giš­kių šei­mos, o ge­ra­no­riš­kas de­rin­to­jas at­vy­ko iš Klai­pė­dos ir už dar­bą pi­ni­gų ne­pra­šė.

  G. Ar­ma­lis la­bai džiau­gė­si, kad šven­ti­niu lai­ko­tar­piu Jaz­zu pa­si­rin­ko ap­lan­ky­ti Plun­gės kri­zių cen­trą. Šis vi­zi­tas – pa­čios dai­ni­nin­kės ini­cia­ty­va, jos pa­si­rin­ki­mas pa­žįs­ta­miems pa­siū­lius ar re­ko­men­da­vus. Jaz­zu at­vy­ko su sa­vo drau­gu Donatu. Di­rek­to­rius ne­abe­jo­jo, jog gar­sios at­li­kė­jos parodytas dė­me­sys li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms pa­li­ko di­džiu­lį įspū­dį ir kiek­vie­nam su­tei­kė daug ge­rų emo­ci­jų bei mo­ty­va­ci­jos ką nors keis­ti, siek­ti, la­biau ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą.

  Šven­ti­nis va­ka­ras vy­ko edu­ka­ci­nė­se kri­zių cen­tro pa­tal­po­se, su­si­rin­ko apie pus­šim­tis žmo­nių. Pri­sė­du­si prie pia­ni­no, dai­ni­nin­kė gro­jo ir dai­na­vo, šil­tai ben­dra­vo su gy­ven­to­jais bei dar­buo­to­jais, o mo­te­rų kri­zių cen­tro sky­riu­je gy­ve­nan­čių ma­mų vai­kai su­lau­kė ir do­va­nų. Be­je, rū­bų bei skalbimo mil­te­lių at­li­kė­ja pa­li­ko ir ki­tiems įstai­gos gy­ven­to­jams.

  Dai­ni­nin­kės ap­si­lan­ky­mu džiau­gė­si ir me­ras A. Kli­šo­nis, dė­ko­jo jai už pa­ro­dy­tą dė­me­sį pa­pras­tiems žmo­nėms, už nuo­šir­dų ben­dra­vi­mą. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas taip pat su dovanomis pa­svei­ki­no Plun­gės kri­zių cen­tro gy­ven­to­jus ir dar­buo­to­jus su šven­tė­mis.

  Vė­liau Jaz­zu su sa­vo drau­gais už­sa­kė daug pi­cų, tad vi­si kar­tu dar ku­rį lai­ką vai­ši­no­si ir šne­ku­čia­vo­si.

  At­si­dė­ko­da­mi už pa­ro­dy­tą iš­skir­ti­nį dė­me­sį, Plun­gės kri­zių cen­tro dar­buo­to­jai dai­ni­nin­kei įtei­kė pa­čių gy­ven­to­jų iš­aus­tų ki­li­mė­lių ir gė­lių puokš­tę.

  Be­je, mi­nė­ta įstai­ga su sce­nos ir ek­ra­no žvaigž­dė­mis su­si­du­ria jau ne pir­mą kar­tą. Per­nai juos ap­lan­kė te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jas, įvai­rių per­so­na­žų kū­rė­jas Ri­mas Ša­paus­kas, šie­met – ak­to­rius Gied­rius Sa­vic­kas, taip pat įstai­gos gy­ven­to­jai bu­vo nu­vy­kę į Pa­lan­gą, kur pa­bu­vo­jo In­gos Valinskienės kon­cer­te.

  Plun­gės kri­zių cen­tre, ku­ria­me yra at­ski­ri sky­riai vy­rams ir mo­te­rims, šiuo me­tu gy­ven­to­jų ne­trūks­ta. Vy­rų sky­riu­je, pa­sak G. Ar­ma­lio, net ne­bė­ra vie­tų – vi­sos 26 lo­vos už­im­tos. Mo­te­rų sky­riu­je yra įsi­kū­ru­sios sep­ty­nios su lai­ki­nais gy­ve­ni­mo sun­ku­mais su­si­dū­ru­sios mo­te­rys ir pen­ki jų vaikai.

  Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės informacija

  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
  AntiSpam
  komentarų nėra
  Atgal

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt