Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Prisijungimas gyventojams

Darbuotojų informacija
Finansų ir biudžeto skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Faks. (8 448) 71608

____________________________

Uždaviniai:

1. organizuoti savivaldybės biudžeto sudarymą, vykdymą ir biudžeto lėšų;

2. apskaičiuoti ir apskaityti žemės nuomos mokestį.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. rengia, nagrinėja ir analizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, organizuoja ir kontroliuoja jo vykdymą; 

2.rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus biudžeto tvirtinimo, jo tikslinimo bei kitais finansiniais klausimais.

3.nustatyta tvarka ir terminais sudaro finansinę atskaitomybę ir pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu).

4. Teikia metodinę pagalbą įstaigoms, seniūnijoms ir kitiems subjektams sudarant programų sąmatų projektus, juos nagrinėja.

5. Praneša asignavimų valdytojams Tarybos patvirtintas asignavimų sumas.

6. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai teisingai sudarytų programų  sąmatas.

7. Jų pagrindu pagal Finansų ministro patvirtintas formas ir pajamų, išlaidų klasifikaciją  sudaro savivaldybės biudžetą ir jį teikia Finansų ministerijai.

8. Informuoja asignavimų valdytojus apie  patvirtintų asignavimų  patikslinimus.

9. Vadovaudamasi patvirtintu savivaldybės biudžetu, programų sąmatomis, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą).

10. Analizuoja programų sąmatų vykdymą.

11. Finansuoja asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų sąskaitas jų programoms vykdyti, neviršijant ketvirčiui skirtų  asignavimų.

12. Konsultuoja asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių įstaigų bei kitų subjektų buhalterius apskaitos vedimo klausimais.

13. Tvarko savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą.

14. Nustato biudžeto papildomai gautas pajamas, biudžetinių lėšų laisvus likučius, pajamas, viršijančias išlaidas, ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo.

15. Savivaldybės tarybai teikia suvestines, pažymas bei kitą informaciją apie biudžeto vykdymą.

16. Organizuoja savivaldybės paskolų ėmimą.

17. Teikia tvirtinti administracijos direktoriui biudžetinių įstaigų etatų skaičių.             

18. Teikia pasiūlymus dėl mokesčių lengvatų.

19. Renka informaciją apie Tarybos įsteigtų įstaigų, įmonių, bendrovių metų finansinius rezultatus ir juos teikia Savivaldybės tarybai.

20. Įgyvendina Savivaldybei priskirto nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius politiką.

21. Rengia Tarybai pasiūlymus dėl žemės nuomos mokesčių tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų.

22. Teikia paaiškinimus mokesčių mokėtojams apie žemės nuomos mokesčių mokėjimo tvarką.

23. Kontroliuoja, kaip mokamas žemės nuomos mokestis.

24. Analizuoja žemės nuomos mokesčio surinkimo plano vykdymą,teikia išvadas.

25. Teikia Tarybai tvirtinti individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotus pajamų mokesčio dydžius

26. Rengia atsakymus su skyriaus funkcijomis susijusiais paklausimais, prašymais, raštais.

27. Tvarko skyriaus archyvinę medžiagą.

28. Vykdo kitus administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

29. Teikia informaciją savivaldybės interneto svetainėje.

30. Dalyvauti projektinėje veikloje.

.

 

 

Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Daiva Mažeikienė Rodyti 212 8 615 79221
(8 448) 731 44
Vedėjo pavaduotoja Margarita Tamošauskienė Rodyti 204 8 615 74439
(8 448) 731 69
Vyriausioji specialistė Dalia Bagdonienė Rodyti 206 8 687 81937
(8 448) 731 13
Vyriausioji specialistė Jovita Griguolienė Rodyti 208 (8 448) 731 36
Vyriausioji specialistė Lina Luotienė Rodyti 206 (8 448) 731 13
Vyriausioji specialistė Milda Šapalienė Rodyti 207 8 614 65513
(8 448) 731 13
Vyriausioji specialistė Regina Žilinskienė Rodyti 208 (8 448) 731 36
Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS