Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Sausis
    2021     
 

 

Jaunimo politikos koncepcija

        PATVIRTINTA:
        Plungės rajono savivaldybės tarybos
        2007 m. kovo 29 d. sprendimu  Nr. T1-3-56

    PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJA

Preambulė

     Jaunimo politika yra kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą. Tai veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
     Jaunimo politika nėra išskiriama kaip savarankiška sritis Lietuvos Bendrojo programavimo dokumente. Tačiau jaunimas gali rasti savo nišą kiekviename prioritete (darbo rinkos, įsidarbinimo galimybės, švietimas, socialinė integracija, informacinės technologijos ir kt.).
     Jaunystė yra amžiaus tarpsnis, kai formuojasi žmogaus asmenybė, kai jis savarankiškai pradeda dalyvauti visuomenės gyvenime ir daryti jam įtaką. Dėl demografinių pokyčių bei socialinės aplinkos, asmeninės ir kolektyvinės elgsenos, šeimos santykių ir darbo rinkos sąlygų pasikeitimo smarkiai pakito jaunimo sociologinės, ekonominės ir kultūrinės ypatybės. Šiuo laikotarpiu žmonėms iškyla daug problemų, kurių jie dažnai nesugeba įveikti savo jėgomis. Tai vis didėjantis jaunimo nusikalstamumas, priklausomybės ligos, nedarbas, užimtumo, būsto problemos ir kt. Jauno žmogaus ir jo aplinkinių nesugebėjimas spręsti kylančių problemų dažnai sukelia tiek atskiriems asmenims, tiek visai visuomenei sunkių pasekmių.
     Jaunimas nori būti išgirstas, nori būti laikomas visaverčiu proceso dalyviu, jis nori atlikti savo vaidmenį kuriant Lietuvą, Europą. Į jaunimą labiau norisi žiūrėti ne kaip į problemą, o kaip į pozityvią ateities kūrimo jėgą. Todėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo ateities planai, perspektyvos yra orientuota į tai, kad jaunas žmogus būtų išgirstas ir jam būtų padedama spręsti rūpimus klausimus.
     Plungės rajono jaunimas – Plungės krašto visuomenės ateitis. Aktyvus pilietis išugdomas tik tuomet, kai jaunas žmogus gali pamatyti savo asmeninių pastangų rezultatus. Tik dalyvaudamas mokyklos, gyvenamojo rajono, miesto ar asociacijos gyvenime jaunimas gali įgyti patirties ir pasitikėjimo, kurių jam reikia dabar ar prireiks vėliau darant tolesnį žingsnį viešajame gyvenime ir Europos lygio veikloje.
     Padėdama rajono jaunimui įsitraukti į visuomenės gyvenimą, rajono savivaldybė siekia, kad jaunimas savo iniciatyva ir kūrybinėmis galiomis taptų jaunosios kartos kultūros progreso pavyzdžiu visai Telšių apskričiai.
     Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

I. Bendroji dalis

     1. Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais jaunimo politikos srityje.
     2. Plungės rajono savivaldybės jaunimo politika – savivaldybės institucijų veikla, kuri padeda spręsti jaunimo problemas ir siekia sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybės formavimuisi bei integracijai į visuomenės gyvenimą.
     3. Pagrindiniai Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos tikslai:
3.1. sudaryti jaunimui sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai
asmenybei;
     3.2. padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies bei rajono gyvenimą;
     3.3. skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, ugdant pareigą Tėvynei ir šeimai;
     3.4. užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines ir politines teises;
     3.5.  rūpintis rajono jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo problemomis.
     3.6. didinti savivaldybės institucijų, dirbančių su jaunimu, jaunimo organizacijų bei neformalių jaunimo grupių veiklos efektyvumą ir kokybiškumą.
     4. Pagrindiniai Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos principai:
     4.1. subsidiarumo – su jaunimu susiję sprendimai turi būti veiksmingi;
     4.2. integravimo - savivaldybės institucijos ir įstaigos, spręsdamos su jaunimu susijusius klausimus, bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, kartu planuoja ir koordinuoja jaunimo programas;
     4.3. dalyvavimo – su jaunimu susiję klausimai sprendžiami jaunimui dalyvaujat bei derinant su jaunimu ir jo organizacijų atstovais;
     4.4.  informavimo – savivaldybės institucijos, įstaigos ir jaunimo organizacijos informuoja jaunimą jam aktualiais klausimais priimtina ir prieinama forma;
     4.5. savarankiškumo – jaunimas pats renkasi veiklos sritį, formuoja jos tikslus, aktyviai joje dalyvauja ir atsako už tikslų įvykdymą;
     4.6. savanoriškumo – jaunimas dalyvauja pasirinktoje jaunimo veiklos srityje savo noru ir niekieno neverčiamas;
     4.7. savivaldos – jaunimas savo veikloje nustato šios veiklos tikslų įgyvendinimo būdus, formą, atsakomybę ir įvertinimą;
     4.8. bendravimo ir bendradarbiavimo – savivaldybės institucijos ir įstaigos bendrauja bei bendradarbiauja su Plungės rajono savivaldybės jaunimo organizacijomis ir jaunimu;
     4.9. lygių galimybių – savivaldybės institucijos siekia sudaryti lygias galimybes abiems lytims, skirtingų socialinių sluoksnių, išsilavinimo ir visų tautybių jaunimui.

II. Savivaldybės institucijos, įgyvendinančios jaunimo politikos tikslus

     5. Plungės rajono savivaldybės taryba formuoja savivaldybės jaunimo politikos tikslus,
principus ir kryptis bei savo teisės aktais įtvirtina nuostatas, pagal kurias tikslai įgyvendinami.
     6. Savivaldybės institucijos ir įstaigos įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus,
reglamentuojančius savivaldybės jaunimo politikos tikslų įgyvendinimą.
     7. Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklą jaunimo politikos srityje koordinuoja savivaldybės administracijos direktorius ir rajono jaunimo veiklos koordinatorius.
     8. Savivaldybės jaunimo politikai formuoti, koordinuoti ir dalyvauti ją įgyvendinant sudaroma Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Jos nuostatus ir sudėtį tvirtina savivaldybės taryba.

III. Savivaldybės institucijų parama jaunimo organizacijoms ir tarnyboms

     9. Savivaldybės institucijos visapusiškai skatina jaunimo organizacijų, kaip savanoriškos laisvos narystės pagrindu veikiančių jaunų žmonių susivienijimą, tenkinančių jaunimo poreikius bei sprendžiančių jaunimo problemas, ir jaunimo tarnybų, kaip įmonių, įstaigų ir organizacijų, teikiančių jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir kitokią pagalbą bei organizuojančių jaunimo užimtumą ir laisvalaikį, kūrimąsi ir veiklos projektus.
     10. Savivaldybės administracija pagal patvirtintas projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisykles, pagal galimybes finansuoja jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektus. Aiškiai apibrėždama finansavimo teikimo kriterijus ir prioritetus, apie dalinį projektų finansavimą sprendžia Plungės rajono  savivaldybės jaunimo reikalų taryba, o rezultatus tvirtina Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius.
     11. Savivaldybės finansinės paramos jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektams teikimo būdus ir tvarką Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos teikimu nustato savivaldybės taryba. Kiekvienais metais savivaldybės taryba skiria lėšų jaunimo veiklos programai, kuri teikia finansinę paramą jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektams, taip pat nustato šios programos lėšų naudojimo tvarką.
     12. Savivaldybės institucijos jaunimo organizacijoms ir tarnyboms, jų tikslams įgyvendti sudaro lengvatines sąlygas naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, technine įranga, kitomis materialinėmis vertybėmis. Lengvatinės sąlygos turi būti teisiškai įformintos.
     13. Savivaldybės institucijos pagal savo galimybes remia jaunimo organizacijų narių, galinčių kvalifikuotai vykdyti ir koordinuoti jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektus, ir jaunimo darbuotojų (pedagogų), t. y. asmenų, galinčių kvalifikuotai teikti jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir kitokią pagalbą bei organizuoti jaunimo užimtumą ir laisvalaikį, rengimą.

IV. Jaunų žmonių teisės

     14. Jaunas žmogus Plungės rajone naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintomis žmogaus ir piliečio teisėmis. Savivaldybės tarybos sprendimai jaunimo klausimais priimami, atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuomonę.
     15. Kiekvienas jaunas žmogus turi teisę rinkti ir būti išrinktas į Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą ir atstovauti organizacijų, neformalių jaunimo grupių interesams.
V. Savivaldybės jaunimo politika ir švietimas
     16. Savivaldybės jaunimo ir švietimo politikos papildo viena kitą. Savivaldybė skatina
formalaus bei neformalaus švietimo įstaigų ir visuomeninių jaunimo organizacijų bendradarbiavimą.
     17. Savivaldybė palaiko ir remia neformalių švietimo įstaigų atsiradimą ir veiklą.
     18. Savivaldybės formaliojo švietimo institucijos turi sudaryti sąlygas veikti mokinių ir studentų savivaldos institucijoms bei užtikrinti galimybę joms dalyvauti priimant su formaliuoju švietimu susijusius klausimus.
     19. Atsakingos savivaldybės institucijos, bendradarbiaudamos su Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, ieško būdų padėti įsidarbinti niekur nedirbantiems jauniems žmonėms, skatinti juos verstis savarankiška ūkine ar komercine veikla, spręsti jaunų žmonių gyvenamojo būsto, užimtumo ir jaunų šeimų problemas.
     20. Savivaldybė, skatindama tarptautinį bendradarbiavimą, sudaro sąlygas aktyviems jaunuoliams įgyti žinių ir įgūdžių užsienio valstybėse. Taip pat skatina tarptautinius jaunimo mainus, kurių tikslas – įgyti naujų žinių ir įgūdžių, tolerancijos bei pasitikėjimo kitomis tautomis.
     21. Valstybinėse švietimo įstaigose sudaromos sąlygos visuomeninių jaunimo organizacijų veiklai, besiremiančiai savanoriška naryste. Visuomeninėms jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms turi būti pagal galimybes leidžiama naudotis mokyklų patalpomis ne pamokų metu, vadovaujantis savivaldybės ir mokyklų vadovų nustatytomis tvarkos taisyklėmis.

VI. Savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimas

     22. Plungės rajono savivaldybės taryba tvirtina Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepciją, kurioje formuluojami Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos tikslai, principai ir kryptys, reglamentuojama konkreti rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos veikla įgyvendinant rajono savivaldybės jaunimo politikos tikslus.
     23. Savivaldybės vykdomoji institucija, įstaigos įgyvendina rajono savivaldybės jaunimo politikos principus ir tikslus.
     24. Plungės rajono savivaldybės taryba Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepciją tvirtina trejiems metams. Prireikus savivaldybės taryba, Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos teikimu, gali ją patikslinti ar papildyti.
     25. Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija yra įgyvendinama bendradarbiaujant savivaldybės institucijoms ir jaunimo organizacijoms.

____________________________

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-26 15:03:11
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS