Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Gegužė
    2019     
 

 

Darbuotojų informacija
Juridinis ir personalo administravimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Faks. (8 448) 206 16
El. paštas vytautas.tumas@plunge.lt

________________________________


Skyriaus uždaviniai yra šie:

1. spręsti, ar Savivaldybės institucijų ir kitų Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;2. įgyvendinti Savivaldybėje valstybines (deleguotas savivaldybėms) funkcijas –valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

3. įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nuostatas;

4. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui rengti ir įgyvendinti Savivaldybės administracijos žmogiškųjų išteklių valdymo politiką;

5. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui valdyti personalą;

6. organizuoti  žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Savivaldybės organizacinę kultūrą.

7. dalyvauti vykdant Savivaldybės plėtros strateginį veiklos planą bei padėti įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą politiką.


Skyrius  įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:

1. pagal savo kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių bei struktūrinių - teritorinių padalinių ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų, organizacijų pateiktus Savivaldybei spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;

2. užtikrina rengiamų Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų, kitų dokumentų atitikimą teisės aktams ir teikia savo pastabas bei pasiūlymus;

3. Mero, Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai teismuose ir gina jų teisėtus reikalavimus;

4. konsultuoja teisės klausimais Tarybos narius, Savivaldybės administracijos struktūrinių bei struktūrinių-teritorinių padalinių ir į padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei valdybų narius;

5. pagal savo kompetenciją teikia išvadas ir vizuoja:

5.1. struktūrinių padalinių vadovų rengiamų sprendimų, įsakymų, kitų tvarkomųjų dokumentų projektus;

5.2. uždarųjų akcinių bendrovių, biudžetinių, viešųjų įstaigų, Savivaldybės įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė, nuostatus (įstatus);

5.3. sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais  asmenimis, projektus;

6. rengia ieškinių pareiškimus, prašymus, kitus procesinius dokumentus teismams;

7. dalyvauja Administracinės komisijos prie Savivaldybės tarybos darbe;

8. teikia nemokamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, teisines konsultacijas,  dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, taip pat savivaldybės interneto tinklalapyje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais organizuoja  vietos gyventojų informavimą apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

9. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei projektus, finansuojamus minėtų programų ar fondų lėšomis;

10. dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;

11.  atlieka personalo sudėties analizę;

12. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;

13. padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

14. padeda Savivaldybės struktūrinių padalinių vadovams  vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą;

15. padeda Administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti  personalo motyvacijos sistemą;

16. vykdo valstybės tarnautojų apskaitą, tvarko valstybės tarnautojų registrą;

17. padeda  Administracijos direktoriui nustatyti Savivaldybės personalo mokymo  prioritetus,  sudaro personalo metinius   mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su  žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

18. pagal savo kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis bei kitais Lietuvos Respublikos miestų (rajonų) Savivaldybės administracijos struktūriniais bei struktūriniais - teritoriniais padaliniais ir į padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, analizuoja jų patirtį;

19. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų tvarkomųjų, organizacinių bei informacinių dokumentų projektus;

20. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų  darbe  pravedant konkursus į laisvas valstybės tarnautojų pareigas;

21. dalyvauja įvertinant Savivaldybės institucijų bei Administracijos valstybės tarnautojų pareigybes, rengiant tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės aprašymus;

22. dalyvauja eiliniuose ir neeiliniuose  valstybės tarnautojų veiklos vertinimuose;

23. analizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių – teritorinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareiginius nuostatus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus ir teikia pasiūlymus jiems tobulinti;          

24. nustatytąja tvarka nagrinėja gautus piliečių ir kitų asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir skunduose keliamas problemas, informuoja apie jas Administracijos direktorių, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas bei rengia atsakymus;

25. dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

26. rengia korupcijos prevencijos programas, organizuoja korupcijos prevencijos programų vykdymą savivaldybėje;

27. dalyvauja drausminių, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūroje;

28. pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus;

29. komplektuoja juridinę literatūrą;

30. teikia Administracijos direktoriui veiklos ataskaitas;

31. padeda  Administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip   asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir  privačių  interesų derinimo valstybinėje tarnyboje   įstatymo nuostatas,   jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

32. pasirašo raštus Savivaldybės administracijos padaliniams, Savivaldybės institucijoms, kai prašoma pateikti informaciją, reikalingą pavedimams vykdyti;

33. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

.

Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Vedėjas Vytautas Tumas Rodyti 314 (8 448) 206 16
Vedėjo pavaduotoja Ilona Meškauskienė Rodyti 216 8 640 53638
(8 448) 731 26
Vyr. specialistas (viešajai tvarkai) Antanas Gedrimas 213 8 650 53853
(8 448) 731 16
Vyr. specialistė Donata Norvaišienė 315 (8 448) 206 18
Vyr. specialistas Stasys Žilinskas Rodyti 107 8 640 53645
(8 448) 731 46
Vyresn. specialistė Janina Arlauskienė Rodyti 216 (8 448) 731 26
Specialistas (viešajai tvarkai) Povilas Šiaulys 214 (8 448) 731 16
Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS