Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisijos nuostatai

PATVIRTINTA
Plungės savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. balandžio 11  d.
įsakymu Nr. D - 300

Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisijos nuostatai

 

I SKYRIUS   

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisijos uždavinius, funkcijas, teises, gyventojų evakuavimo ir komisijos darbo organizavimą.

2. Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisija (toliau – Komisija) yra iš Savivaldybės institucijų, įstaigų vadovų ir valstybės tarnautojų sudaroma komisija, planuojanti, organizuojanti ir koordinuojanti gyventojų evakuavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties metu.

3. Komisijos sudarymo tikslas – planuoti, organizuoti ir koordinuoti gyventojų evakuavimą, priėmimą ir laikiną jų apgyvendinimą, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties metu.

4. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų evakuavimo organizavimą, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties metu.

 

II SKYRIUS

SPRENDIMO EVAKUOTI GYVENTOJUS PRIĖMIMAS

6. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus gyventojų evakuavimą, atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos, karo veiksmų sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, sprendimą evakuoti gyventojus priima:

6.1. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos) savivaldybės teritoriją:

6.1.1. Savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakuavimo iš savivaldybės teritorijos;

6.1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl savivaldybės, į kurios teritoriją turi būti evakuojami gyventojai;

6.2. kai gyventojai evakuojami į gretimos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius;

6.3. kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės administracijos direktorius.

7. Paskelbus karo padėtį, Nuostatų 6 punkte nurodytas sprendimas vykdomas tik gavus karo komendanto leidimą.

8. Jeigu karo padėties atveju savivaldybės teritorijoje, iš kurios ar į kurią ketinama evakuoti gyventojus, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo savivaldybių institucijų įgaliojimus arba jos negali veikti, Nuostatų 6 punkte nurodytus sprendimus priima karo komendantas.

9. Nuostatų 6–8 punktuose nurodyti sprendimai gyventojams yra privalomi vykdyti.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Pagrindiniai Komisijos uždaviniai – gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba paskelbus karo padėtį, organizuoti gyventojų evakuavimą, priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų - gyventojų aprūpinimo maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kitų (toliau – būtiniausios paslaugos) - suteikimą.

11. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

11.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;

11.2. planuoja gyventojų evakuavimą, priėmimą ir jų apgyvendinimą;

11.3. numato evakuavimo priemones, evakuotųjų gyventojų apgyvendinimo vietas;

11.4. planuoja gyventojų priėmimo punktų aprūpinimą;

11.5. teikia informaciją visuomenei apie gyventojų evakuavimą;

11.6. organizuoja savivaldybės transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą.

12. Gyventojų surinkimo tarpiniuose gyventojų evakuavimo ir gyventojų priėmimo punktuose Komisija gyventojams organizuoja būtiniausių paslaugų teikimą, viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos saugos užtikrinimą, prireikus organizuoja būtinajai medicinos pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą.

13. Teikia Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Savivaldybės ESK) ir Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – Savivaldybės ESOC) vadovams informaciją apie gyventojų evakuavimo eigą.

14. Komisija atlieka kitas teisės aktų nustatytas su gyventojų evakuavimo ir priėmimo uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

15. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

15.1. gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;

15.2. gauti iš visų savivaldybėje esančių valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie ekstremaliąją situaciją ir susidariusią padėtį;

15.3. pagal kompetenciją teikti Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC pasiūlymus ir rekomendacijas gyventojų evakuavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo klausimais.

 

V SKYRIUS

GYVENTOJŲ EVAKUAVIMO ORGANIZAVIMAS

16. Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, sprendimą dėl gyventojų evakuavimo Vyriausybės nustatyta tvarka priima Savivaldybės administracijos direktorius.

17. Gyventojų evakuavimą organizuoja Komisija. Kai gyventojai evakuojami iš Plungės rajono savivaldybės savivaldybės į kitą savivaldybę, gyventojų evakuavimą organizuoja Plungės rajono savivaldybės Komisija, o gyventojų priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, komisija.

18. Gyventojų evakuavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai gyventojų evakuavimo ir gyventojų priėmimo punktai, kurių struktūra ir įkūrimo vietos numatytos Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.

19. Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakuavimą.

20. Tarpinių gyventojų evakuavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų priėmimo punktus.

21. Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.

22. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, Savivaldybės administracijos direktorius pasirenka gyventojų evakuavimo maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakuavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakuavimas.

23. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis.

24. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:

24.1. iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki tarpinių gyventojų evakuavimo punktų – savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis;

24.2. nuo tarpinių gyventojų evakuavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) – savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus, transporto priemonėmis.

25. Paskelbus evakuavimo pradžią, gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai, išklausę informaciją apie evakuavimą per visuomenės informavimo priemones, evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis.

26. Gyventojai, kurie evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis Nuostatų 24 punkte nurodytais atvejais, privalo vykti per tarpinius gyventojų evakuavimo punktus.

27. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:

27.1. kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;

27.2. kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės administracijos direktorius.

28. Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, komisija.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

29. Komisija sudaroma ir tvirtinama Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas ir nariai.

30. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kai jo nėra – vienas iš narių Komisijos pirmininko pavedimu.

31. Komisijos pirmininkas pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės ESK pirmininkui.

32. Komisijos pirmininkas:

32.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Komisijai priskirtų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;

32.2. pagal kompetenciją teikia Savivaldybės ESK, Savivaldybės ESOC pasiūlymus ir rekomendacijas dėl gyventojų evakuavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo.

33. Komisijos nariai yra pavaldūs Komisijos pirmininkui ir personaliai atsakingi už jiems paskirtų užduočių vykdymą.

34. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą evakuoti gyventojus, Komisijos pirmininkas organizuoja Komisijos darbą. Komisijos nariai turi susirinkti nedelsiant, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – ne vėliau kaip per vieną valandą, negalintieji atvykti informuoja Administracijos direktorių.

________________________

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-12 21:18:00
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019     
 

 

 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS